• OSK TURBO •

Zapisz się na kurs!

Wypełnij formularz, a my przygotujemy dla Ciebie umowę uczestnictwa w Kursie i ofertę Szkolenia. Podane przez Ciebie dane wykorzystamy do stworzenia umowy uczestnictwa w Kursie Prawa Jazdy.

Wypełnij i wyślij poniższy formularz jeśli zapoznałem/am się i rozumiem w/w zasady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (zwane dalej: RODO) informuję, co następuje.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3 lok. 3.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: info@turbo.auto.pl

3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:
● Imienia i nazwiska,
● Numeru PESEL,
● Adresu zamieszkania,
● Numeru dowodu,
● Daty urodzenia,
● Danych teleadresowych,(numer telefonu, adres e-mail),
● Numeru PKK,
● Wizerunku

4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych – wyłącznie w zakresie wymaganym ,niezbędnym celem ich udostępnienia –są następujące przepisy – w zależności od rodzaju czynności, kursu lub szkolenia:
● rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.( Dz. U. z 2017 r. poz. 151)
● ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200)
● ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011 Dz. U. 2017.978

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
● Realizacji postanowień umowy o przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy kat. AM, A, A1, A2 B, B1.
● wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
● zatrudnienia oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
● wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.: zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym również monitoringu placówek – z zachowaniem prywatności i godności osób, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
● innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, czynnościami statystycznymi.

7. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia szkolenia lub kursu będzie niemożliwa.

8. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
● art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
● art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów o których mowa w pkt. 6 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przepisami prawa.

10. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

11. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

12. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.

13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.

14. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
● dostępu do danych osobowych,
● sprostowania danych,
● usunięcia danych,
● ograniczenia przetwarzania,
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
● przenoszenia danych,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego.

17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

sposób płatności

czy ma być wystawiona faktura

jak do nas trafiłeś/aś

dlaczego nas wybrałaś/eś

Przeczytaj opinie o nas

Zweryfikowane, potwierdzone opinie o nas w portalu Superprawojazdy.pl. Upewnij się, że warto jeździć z nami!