• OSK TURBO •

Zapisz się na kurs!

Wypełnij formularz, a my przygotujemy dla Ciebie umowę uczestnictwa w kursie i ofertę szkolenia. Podane przez Ciebie dane wykorzystamy do stworzenia umowy uczestnictwa w kursie prawa jazdy.

Formularz zapisu na kurs

  z facebookaze strony internetowejz rankingu w Interneciez Internetuod znajomegoz plakatuz ulotkiz artykułu w gazeciez YouTubez innych źródeł

  ze względu na instruktorówdzięki opiniom w Interneciedzięki rankingom w Interneciedzięki rekomendacji znajomychze względu na stosunek ceny do jakościze względu na program nauczaniaze względu na samochody szkolenioweze względu na salę wykładowąze względu na placu manewrowyze względu na atmosferę w szkoleze względu na statystyki zdawalności w WORD

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

  Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (zwane dalej: RODO) informuję, co następuje.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Turbo Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3 lok. 3.

  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: info@turbo.auto.pl

  3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie:
  ● Imienia i nazwiska,
  ● Numeru PESEL,
  ● Adresu zamieszkania,
  ● Numeru dowodu,
  ● Daty urodzenia,
  ● Danych teleadresowych,(numer telefonu, adres e-mail),
  ● Numeru PKK,
  ● Wizerunku

  4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych – wyłącznie w zakresie wymaganym ,niezbędnym celem ich udostępnienia –są następujące przepisy – w zależności od rodzaju czynności, kursu lub szkolenia:
  ● rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.( Dz. U. z 2017 r. poz. 151)
  ● ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200)
  ● ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011 Dz. U. 2017.978

  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  ● Realizacji postanowień umowy o przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy kat. AM, A, A1, A2 B, B1.
  ● wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
  ● zatrudnienia oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
  ● wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.: zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym również monitoringu placówek – z zachowaniem prywatności i godności osób, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
  ● innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. przeniesienia danych do archiwum, czynnościami statystycznymi.

  7. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia szkolenia lub kursu będzie niemożliwa.

  8. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w naszym zakresie są:
  ● art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  ● art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
  ● art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią.

  9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów o których mowa w pkt. 6 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przepisami prawa.

  10. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.

  11. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

  12. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych – z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.

  13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych bądź być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.

  14. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  15. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  ● dostępu do danych osobowych,
  ● sprostowania danych,
  ● usunięcia danych,
  ● ograniczenia przetwarzania,
  ● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  ● przenoszenia danych,
  ● wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Przeczytaj opinie o nas

  Zweryfikowane, potwierdzone opinie o nas w portalu Superprawojazdy.pl. Upewnij się, że warto jeździć z nami!